top of page

Current

WHITE RAINBOW

KakaoTalk_20221222_154047530_02.jpg

전시 기간     2023.01.12(목) ─ 02.18(토)

 

​참여 작가     강민수, 김찬일, 채성필, 최영욱, 허명욱

장       소     ART CHOSUN SPACE

                  서울시 세종대로 21길 30 1층

                  화 - 토 : 오전 10시 - 오후 6시

                  일 - 월 및 공휴일 휴관

주       최     ART CHOSUN, TV CHOSUN, 

                  HORI ART SPACE

기       획     ART CHOSUN SPACE,

                  AIF ART MANAGEMENT

후       원     ONE MEDICS INDUSTRY

문       의     02 736 7833

bottom of page